جشنواره ملی حرکت

كنفرانس ملي علوم پروتئيني و پپتيدي از پايه تا كاربرد

همایش کارآفرینی از ایده تا ایجاد

همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

همایش ملی بازیافت آب

پنجمین المپیاد بین المللی رباتیک دانشگاه پیام نور

کارگاه یک روزه آشنایی با شتابگر سنکروترون و کاربردهای آن

سایر همایشها...