Shiraz University arm دانشگاه شیراز
 | | English


صفحه نخست | اساسنامه | وظايف | امكانات و توانايي‌ها| برنامه‌ها | فعاليت‌ها | پايان‌نامه‌هامعاونت پژوهشي


                                                                                                                         

مركز جمعيت‌شناسي

کسب معرفت علمی و شناخت دقیق از واقعیت انسانی می تواند به قدرتمندی انسان در شناسایی صحیح مشکلات و دستیابی به راه حل های معتبر منجر شود. آنچه در کسب علم نقش اساسی به عهده دارد، انتخاب مسیر حرکت بر اساس چارچوب نظری منطبق با مقتضیات جوامع انسانی و گزینش ابزارها و تکنیک های علمی و متناسب با آن چارچوب نظری است.
          از آنجایی که بررسی و پژوهش در مورد مسائل جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه سازمان‌ های مختلف بالاخص نهادها و سازمان‌هایی که مستقیماً با مسائل جمعیتی در ارتباط می‌باشند، است و به منظور مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل جمعیت و زیان‌های ناشی از رشد بی‌تناسب آن، در سال 1352 مرکز جمعیت شناسی در دانشگاه شیراز تأسیس گردیده است. این مرکز زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز اداره می شود و شورای علمی آن متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه با تخصص‌های مورد نیاز می باشد که اهم وظایف آنها به شرح زیر می‌باشد:
          1-راهنمایی و همکاری با رئیس مرکز در تهیه برنامه‌های اجرایی مرکز.

          2-کمک به ایجاد ارتباط میان مرکز و اعضای هیئت علمی دانشگاه و جلب همکاری آنها جهت انجام طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی ارائه شده به مرکز.