Shiraz University arm دانشگاه شیراز
 | | English


 تاريخ شروع به فعاليت :

1381

 خدمات ارائه شده :

 

   1-  اینترنت

   2-  رایت سی دی

   3- وایرلس کردن بخش های مختلف دانشکده - خوابگاه برادرانمستقر در دانشکده  و خوابگاه خواهران مسقر در شهر

   

شرح وظایف مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب :

1- ارائه خدمات کامپیوتری در زمینه سخت افزار و نرم افزار به اساتید ، کارکنان و دانشجویان
2- مشاوره در خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده
3- راهبری سیستم اتوماسیون اداری ، پژوهشی و بروزرسانی وب سایت دانشگاه شیراز ( مربوط به قسمت دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب )
4- کنترل و نظارت بر کلیه سیستمهای کامپیوتر داخل بخشها به منظور ارائه خدمات اینترنتی و انترانتی دانشگاه شیراز
5- ارائه خدمات کامپیوتری به اساتید و دانشجویان به منظور برگزاری کلاس های کارگاهی  کامپیوتر در ارتباط با  دروس مختلف
6- برگزاری کارگاه های آموزشی و کارآفرینی دانشجویان و اساتید به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان 
  7- همکاری باکتابخانه دانشکده در زمینه شبکه داخلی ونرم افزار داخلی کتابخانه

 پرسنل مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده کشاورزی

 نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی   سمت
 محمدرضا صفی زاده  دکتری باغبانی رئیس مرکز کامپیوتر
 مسعود مسیبیان  لیسانس کامپیوتر   کارشناس مرکز ومسئول کنترل شبکه داخلی و اینترنت دانشکده